The list of stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in different languages.

Where these stops words belong to English, French, German or other normally they include prepositions, particles, interjections, unions, adverbs, pronouns, introductory words, numbers from 0 to 9 (unambiguous), other frequently used official, independent parts of speech, symbols, punctuation. Relatively recently, this list was supplemented by such commonly used on the Internet sequences of symbols as www, com, http, etc.

There are 2 views of stop words: table and list. Just use one most convenient to you.

For the external usage, please, download stop words of particular language as XML, TXT or JSON.

 Json  Xml  Txt
1 а
2 автентичен
3 аз
4 ако
5 ала
6 бе
7 без
8 беше
9 би
10 бивш
11 бивша
12 бившо
13 бил
14 била
15 били
16 било
17 благодаря
18 близо
19 бъдат
20 бъде
21 бяха
22 в
23 вас
24 ваш
25 ваша
26 вероятно
27 вече
28 взема
29 ви
30 вие
31 винаги
32 внимава
33 време
34 все
35 всеки
36 всички
37 всичко
38 всяка
39 във
40 въпреки
41 върху
42 г
43 ги
44 главен
45 главна
46 главно
47 глас
48 го
49 година
50 години
51 годишен
52 д
53 да
54 дали
55 два
56 двама
57 двамата
58 две
59 двете
60 ден
61 днес
62 дни
63 до
64 добра
65 добре
66 добро
67 добър
68 докато
69 докога
70 дори
71 досега
72 доста
73 друг
74 друга
75 други
76 е
77 евтин
78 едва
79 един
80 една
81 еднаква
82 еднакви
83 еднакъв
84 едно
85 екип
86 ето
87 живот
88 за
89 забавям
90 зад
91 заедно
92 заради
93 засега
94 заспал
95 затова
96 защо
97 защото
98 и
99 й
100 из
101 или
102 им
103 има
104 имат
105 иска
106 каза
107 как
108 каква
109 какво
110 както
111 какъв
112 като
113 кога
114 когато
115 което
116 кой
117 които
118 който
119 колко
120 която
121 къде
122 където
123 към
124 лесен
125 лесно
126 ли
127 лош
128 м
129 май
130 малко
131 ме
132 между
133 мек
134 мен
135 месец
136 ми
137 много
138 мнозина
139 мога
140 могат
141 може
142 мокър
143 моля
144 момента
145 му
146 н
147 на
148 над
149 назад
150 най
151 направи
152 напред
153 например
154 нас
155 не
156 него
157 нещо
158 нея
159 ни
160 ние
161 никой
162 нито
163 нищо
164 но
165 нов
166 нова
167 нови
168 новина
169 някои
170 някой
171 няколко
172 няма
173 обаче
174 около
175 освен
176 особено
177 от
178 отгоре
179 отново
180 още
181 пак
182 по
183 повече
184 повечето
185 под
186 поне
187 поради
188 после
189 почти
190 прави
191 пред
192 преди
193 през
194 при
195 пък
196 първата
197 първи
198 първо
199 пъти
200 равен
201 равна
202 с
203 са
204 сам
205 само
206 се
207 сега
208 си
209 син
210 скоро
211 след
212 следващ
213 сме
214 смях
215 според
216 сред
217 срещу
218 сте
219 съм
220 със
221 също
222 т
223 т.н.
224 тази
225 така
226 такива
227 такъв
228 там
229 твой
230 те
231 тези
232 ти
233 то
234 това
235 тогава
236 този
237 той
238 толкова
239 точно
240 три
241 трябва
242 тук
243 тъй
244 тя
245 тях
246 у
247 утре
248 харесва
249 хиляди
250 ч
251 часа
252 че
253 често
254 чрез
255 ще
256 щом
257 юмрук
258 я
259 як
а
автентичен
аз
ако
ала
бе
без
беше
би
бивш
бивша
бившо
бил
била
били
било
благодаря
близо
бъдат
бъде
бяха
в
вас
ваш
ваша
вероятно
вече
взема
ви
вие
винаги
внимава
време
все
всеки
всички
всичко
всяка
във
въпреки
върху
г
ги
главен
главна
главно
глас
го
година
години
годишен
д
да
дали
два
двама
двамата
две
двете
ден
днес
дни
до
добра
добре
добро
добър
докато
докога
дори
досега
доста
друг
друга
други
е
евтин
едва
един
една
еднаква
еднакви
еднакъв
едно
екип
ето
живот
за
забавям
зад
заедно
заради
засега
заспал
затова
защо
защото
и
й
из
или
им
има
имат
иска
каза
как
каква
какво
както
какъв
като
кога
когато
което
кой
които
който
колко
която
къде
където
към
лесен
лесно
ли
лош
м
май
малко
ме
между
мек
мен
месец
ми
много
мнозина
мога
могат
може
мокър
моля
момента
му
н
на
над
назад
най
направи
напред
например
нас
не
него
нещо
нея
ни
ние
никой
нито
нищо
но
нов
нова
нови
новина
някои
някой
няколко
няма
обаче
около
освен
особено
от
отгоре
отново
още
пак
по
повече
повечето
под
поне
поради
после
почти
прави
пред
преди
през
при
пък
първата
първи
първо
пъти
равен
равна
с
са
сам
само
се
сега
си
син
скоро
след
следващ
сме
смях
според
сред
срещу
сте
съм
със
също
т
т.н.
тази
така
такива
такъв
там
твой
те
тези
ти
то
това
тогава
този
той
толкова
точно
три
трябва
тук
тъй
тя
тях
у
утре
харесва
хиляди
ч
часа
че
често
чрез
ще
щом
юмрук
я
як
Feedback