The list of stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in different languages.

Where these stops words belong to English, French, German or other normally they include prepositions, particles, interjections, unions, adverbs, pronouns, introductory words, numbers from 0 to 9 (unambiguous), other frequently used official, independent parts of speech, symbols, punctuation. Relatively recently, this list was supplemented by such commonly used on the Internet sequences of symbols as www, com, http, etc.

There are 2 views of stop words: table and list. Just use one most convenient to you.

For the external usage, please, download stop words of particular language as XML, TXT or JSON.

 Json  Xml  Txt
1 acaba
2 altı
3 altmış
4 altmýþ
5 altý
6 ama
7 ancak
8 arada
9 aslında
10 ayrıca
11 bana
12 bazı
13 bazý
14 belki
15 ben
16 benden
17 beni
18 benim
19 beri
20 beş
21 beþ
22 bile
23 bin
24 bir
25 birçok
26 biri
27 birkaç
28 birkez
29 birşey
30 birşeyi
31 birþey
32 birþeyi
33 biz
34 bizden
35 bize
36 bizi
37 bizim
38 böyle
39 böylece
40 bu
41 buna
42 bunda
43 bundan
44 bunlar
45 bunları
46 bunların
47 bunu
48 bunun
49 burada
50 çok
51 çünkü
52 da
53 daha
54 dahi
55 de
56 defa
57 değil
58 diğer
59 diye
60 doksan
61 dokuz
62 dolayı
63 dolayısıyla
64 dört
65 edecek
66 eden
67 ederek
68 edilecek
69 ediliyor
70 edilmesi
71 ediyor
72 eğer
73 elli
74 en
75 etmesi
76 etti
77 ettiği
78 ettiğini
79 gibi
80 göre
81 halen
82 hangi
83 hatta
84 hem
85 henüz
86 hep
87 hepsi
88 her
89 herhangi
90 herkesin
91 hiç
92 hiçbir
93 için
94 iki
95 ile
96 ilgili
97 INSERmi
98 ise
99 işte
100 itibaren
101 itibariyle
102 kadar
103 karşın
104 katrilyon
105 kendi
106 kendilerine
107 kendini
108 kendisi
109 kendisine
110 kendisini
111 kez
112 ki
113 kim
114 kimden
115 kime
116 kimi
117 kimse
118 kırk
119 kýrk
120
121 milyar
122 milyon
123 mu
124
125
126 nasıl
127 nasýl
128 ne
129 neden
130 nedenle
131 nerde
132 nerede
133 nereye
134 niçin
135 niye
136 o
137 olan
138 olarak
139 oldu
140 olduğu
141 olduğunu
142 olduklarını
143 olmadı
144 olmadığı
145 olmak
146 olması
147 olmayan
148 olmaz
149 olsa
150 olsun
151 olup
152 olur
153 olursa
154 oluyor
155 on
156 ona
157 ondan
158 onlar
159 onlardan
160 onlari
161 onları
162 onların
163 onlarýn
164 onu
165 onun
166 otuz
167 öyle
168 oysa
169 pek
170 rağmen
171 sadece
172 sanki
173 sekiz
174 seksen
175 sen
176 senden
177 seni
178 senin
179 şey
180 şeyden
181 şeyi
182 şeyler
183 siz
184 sizden
185 sizi
186 sizin
187 şöyle
188 şu
189 şuna
190 şunda
191 şundan
192 şunları
193 şunu
194 tarafından
195 þey
196 þeyden
197 þeyi
198 þeyler
199 þu
200 þuna
201 þunda
202 þundan
203 þunu
204 trilyon
205 tüm
206 üç
207 üzere
208 var
209 vardı
210 ve
211 veya
212 ya
213 yani
214 yapacak
215 yapılan
216 yapılması
217 yapıyor
218 yapmak
219 yaptı
220 yaptığı
221 yaptığını
222 yaptıkları
223 yedi
224 yerine
225 yetmiş
226 yetmiþ
227 yine
228 yirmi
229 yoksa
230 yüz
231 zaten
acaba
altı
altmış
altmýþ
altý
ama
ancak
arada
aslında
ayrıca
bana
bazı
bazý
belki
ben
benden
beni
benim
beri
beş
beþ
bile
bin
bir
birçok
biri
birkaç
birkez
birşey
birşeyi
birþey
birþeyi
biz
bizden
bize
bizi
bizim
böyle
böylece
bu
buna
bunda
bundan
bunlar
bunları
bunların
bunu
bunun
burada
çok
çünkü
da
daha
dahi
de
defa
değil
diğer
diye
doksan
dokuz
dolayı
dolayısıyla
dört
edecek
eden
ederek
edilecek
ediliyor
edilmesi
ediyor
eğer
elli
en
etmesi
etti
ettiği
ettiğini
gibi
göre
halen
hangi
hatta
hem
henüz
hep
hepsi
her
herhangi
herkesin
hiç
hiçbir
için
iki
ile
ilgili
INSERmi
ise
işte
itibaren
itibariyle
kadar
karşın
katrilyon
kendi
kendilerine
kendini
kendisi
kendisine
kendisini
kez
ki
kim
kimden
kime
kimi
kimse
kırk
kýrk
milyar
milyon
mu
nasıl
nasýl
ne
neden
nedenle
nerde
nerede
nereye
niçin
niye
o
olan
olarak
oldu
olduğu
olduğunu
olduklarını
olmadı
olmadığı
olmak
olması
olmayan
olmaz
olsa
olsun
olup
olur
olursa
oluyor
on
ona
ondan
onlar
onlardan
onlari
onları
onların
onlarýn
onu
onun
otuz
öyle
oysa
pek
rağmen
sadece
sanki
sekiz
seksen
sen
senden
seni
senin
şey
şeyden
şeyi
şeyler
siz
sizden
sizi
sizin
şöyle
şu
şuna
şunda
şundan
şunları
şunu
tarafından
þey
þeyden
þeyi
þeyler
þu
þuna
þunda
þundan
þunu
trilyon
tüm
üç
üzere
var
vardı
ve
veya
ya
yani
yapacak
yapılan
yapılması
yapıyor
yapmak
yaptı
yaptığı
yaptığını
yaptıkları
yedi
yerine
yetmiş
yetmiþ
yine
yirmi
yoksa
yüz
zaten
Feedback